Website MFC

website MFCDe website van het MFC is in de lucht. Je kunt er allerlei informatie vinden over hun aanbod en zalen huren. Let op: er worden vrijwilligers gezocht! Neem eens een kijkje op https://www.mfcgrijpskerk.nl/

Woningbouw Grijpskerk

Dorpsgenoten gezocht voor Werkgroep Woningbouw!

kleurige huisjesOp 17 november jl had een delegatie van Dorpsbelangen Grijpskerk en Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden een gesprek met wethouder mw Geertje Dijkstra-Jacobi en een aantal ambtenaren over de stand van zaken rond de woningbouw in Grijpskerk.
Aan de orde kwamen onder meer locatie Meindertsma. De verwachting is dat daar procedureel in januari duidelijkheid over komt en dat daar nu binnen afzienbare tijd echt gebouwd kan worden. Een heel lang levende wens van de inwoners wordt daarmee eindelijk vervuld.
Daarnaast is gesproken over mogelijke woningbouwplannen en locaties in Grijpskerk voor de nabije toekomst. Wat is haalbaar, nodig en wenselijk etc.
Om de ideeën daarover voor en met inwoners goed uit te werken is door de dorpsvertegenwoordigers aan de gemeente voorgesteld een dorpswerkgroep in te stellen. Een werkgroep, bestaande uit 5 tot 7 mensen, waar zowel jongeren als ouderen in vertegenwoordigd zijn. Inwoners die betrokken zijn bij en belangstellend zijn in de toekomst van het dorp Grijpskerk, zeker waar het om woningbouw gaat.
De gemeente zal op afroep de werkgroep willen bijpraten/bijstaan over de ontstane  ideeën. Kortom meldt u aan en praat en denk mee over wonen in Grijpskerk.
Wij rekenen op u: secretaris@grijpskerkverbonden.nl                              

Fusie DB en DC

Ontwikkelingen in verband met het fuseren van Dorpsbelangen en Dorpscoöperatie:

handdrukIn De Grijpskerker 2020-5 van oktober jl. heeft u al kunnen lezen dat de besturen van Dorpsbelangen en de Dorpscoöperatie het besluit hebben genomen met elkaar te gaan fuseren, waarbij de intentie is uitgesproken om uiteindelijk tot een ‘moderne Dorpsraad’ te komen.
Graag willen beide besturen dit besluit voorleggen aan haar leden en met de leden hierover van gedachten wisselen. De leden hebben tenslotte het laatste woord! Ook hier brengt Covid-19 echter de nodige hobbels met zich mee. Fysiek is het niet mogelijk om met een groot aantal mensen te vergaderen en door de verscherpte maatregelen is ook de voorbereiding van een alternatief in het geding gekomen.
Ingezette ideeën en voorbereidingen om de leden op een creatieve wijze te informeren én instemming van de leden te verkrijgen, kunnen op dit moment onvoldoende worden uitgewerkt. Zodra het echter mogelijk en verantwoord is zullen de besturen de leden en het dorp informeren. Kortom, nog even geduld!

Stemming ALV

Uitslag stemming Algemene Ledenvergadering:

Recent zijn onze leden geïnformeerd (per mail of fysiek) over een aantal onderwerpen die normaal besproken worden in een te houden Algemene Ledenvergadering (ALV). Het betreft dan veelal onderwerpen zoals het jaarverslag, de begroting, verkiezing bestuursleden e.d. Verder gaat het bestuur dan in gesprek met de leden over haar toekomstplannen en de koers die zij wil varen. Helaas moest de fysieke ALV worden afgeblazen als gevolg van de strengere corona-maatregelen. Het bestuur heeft als – hopelijk éénmalig – alternatief alle stukken voor de leden beschikbaar gesteld  op de website én de leden gevraagd in te stemmen met het jaarverslag 2019 én de (her)verkiezing van een tweetal bestuursleden. Reacties waren mogelijk tot 7 november jl.  We kunnen inmiddels verheugd reageren dat de leden unaniem akkoord zijn gegaan en hiermee de penningmeester en het bestuur décharge hebben verleend. Wij hopen dat in 2021 de contacten weer op een normale wijze kunnen plaatsvinden.

Petitie Vastrecht

Gemeente Westerkwartier heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Des te merkwaardiger is het dat het vastrecht voor vuilnis sterk verhoogd is. Van €122 naar €161. Niet bepaald een aanmoedigingspremie voor mensen die zich inspannen om hun afvalvolume terug te brengen. Inmiddels is er een petitie tegen deze verhoging gestart. Je vind hem op: https://petities.nl/petitions/verlaag-het-vuilnis-vastrecht-in-westerkwartier?locale=nl  Neem duurzaam handelen serieus en teken mee!

Inventarisatie

zingend oud

Grijpskerk is een actief dorp, waar veel mogelijk is; ook voor ouderen. Gezien het stijgend aantal ouderen is het echter de vraag of het huidige aanbod voldoende is en of dit ook past bij de wensen van (jonge) ouderen als het gaat om bewegen, aangaan van contacten, zingeving, etc. De projectgroep gaat daarom alle verenigingen en organisaties benaderen met vragen als: welk aanbod voor ouderen hebben zij in huis? Zijn zij eventueel bereid zijn om een nieuw aanbod te ontwikkelen? Hebben zij nog behoefte aan vrijwilligers? Op deze wijze kunnen we mogelijke hiaten tussen wensen en behoefte van ouderen en het huidige aanbod boven water krijgen. Op grond hiervan kan eventueel door de betreffende vereniging of in onderling overleg door de dorpscoöperatie een aanvullend aanbod worden georganiseerd.

AED Training

Op verzoek bieden wij opnieuw een AED training aan:

Dag: Donderdag 21 november
Tijd: 9.30 – 12.00 uur
Plaats: De (Nieuwe) Wierde

Voor leden is de training gratis, anderen betalen € 5,00

Er is nog plaats, maar wees wel snel!!

1e Editie van De Grijpskerker

1e editie Grijpskerker

We vinden het leuk om te kunnen vertellen dat vandaag de eerste editie van De Grijpskerker is verschenen. Veel van onze dorpsgenoten hadden ons laten weten dat ze zo’n krantje misten. Ook kwam op de bijeenkomsten over de nieuwe dorpsvisie naar voren dat er zo veel gebeurt in het dorp en dat lang niet iedereen dat weet. Om in deze leemte te voorzien hebben wij dit krantje gemaakt.

Lees hier De Grijpskerker

Hugo de Jonge op bezoek

Manifest aangeboden aan de minister

Op 2 november kreeg de dorpscoöperatie bezoek van Hugo de Jonge.  Het CDA ontving hem in De Nieuwe Wierde. Het was een zeer geanimeerde en ontspannen avond waarop we inhoudelijk een goed gesprek met de minister hadden. Hij was zeer geïnteresseerd in onze onstaansgeschiedenis  en in het reilen en zeilen van Dorpsloket Voor Elkaar. Ook kregen we ruimschoots de gelegenheid om onze zorgen te uiten over de belasting van veel mantelzorgers in ons dorp,
We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt en hem ons Manifest voor de Mantelzorger aangeboden.

De tekst hiervan kunt u hier downloaden: STEUN OP MAAT VOOR MANTELZORGERS

En natuurlijk op de foto met de mensen van het Dorpsloket:

Grijpskerk Verbonden