UITNODIGING ALV

Geacht  Lid,

Hierbij nodigt het bestuur van de Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden u van harte uit voor haar eerste ledenvergadering op:

Woensdag 29 november 2017 om 20.00 uur

in de Wierde, Burmanniastraat 1, Grijpskerk

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Benoeming bestuursleden
 3. Jaarplan 2018 (zie bijlage)
 4. Vaststellen contributie
  Het bestuur stelt de leden voor om voor 2018 de contributie als volgt vast te stellen:
  Individuele contributie                €  14,–
  Gezinscontributie                         €  20,–  (twee of meer personen op één adres)
 5. Begroting 2018
  De begroting zal ter vergadering worden toegelicht. Voor geïnteresseerden ligt de begroting ter inzage bij de penningmeester.
 6. Mandaat voor bestuur inzake benoeming deskundige voor controle jaarrekening
 7. Rondvraag en/of suggesties

De oprichters van de dorpscoöperatie, zoals genoemd in de statuten, vormen het eerste bestuur. Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf leden. Vanaf nu worden bestuursleden op voordracht benoemd door de algemene ledenvergadering.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen, met bijbehorende functies:

 • Joke Kraakman (voorzitter)
 • Roelof Bosma (secretaris)
 • Bé Pelster (penningmeester)
 • Kees van der Veen (lid)
 • Riekus Hielema(lid)

Riekus Hielema heeft te kennen gegeven na de oprichting te willen aftreden als bestuurslid. Het bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen Marianne Wimmers.  Leden die zich willen kandideren voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 2 dagen voor de ledenvergadering melden bij Roelof Bosma (roelof1bosma@gmail.com) of 06 22 03 27 84

We zien u graag op 29 november.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden

Joke Kraakman (voorzitter)

 

Bijlage

 

Jaarplan 2018 Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden

Het jaar 2018 wordt voor de dorpscoöperatie een jaar van verdere uitbouw van de dorpscoöperatie. De hoogtepunten van 2017 waren de enquête, de oprichtingsvergadering en de opening van het dorpsloket. Hierop voortbordurend gaat de coöperatie verder vorm geven aan activiteiten gericht op  het behouden en versterken van de leefbaarheid in Grijpskerk en de buitendorpen. Op basis van input van de leden stelt het bestuur voor om de volgende zaken op te pakken:

 Eten met de leden

Alle leden van de dorpscoöperatie worden verspreid over het komende jaar uitgenodigd om deel te nemen aan een gezamenlijke maaltijd. Met deze maaltijden wil het bestuur de verbinding tussen de leden onderling en de leden met de coöperatie versterken. Op die manier kunnen de leden ook op een laagdrempelige manier met het bestuur van gedachten wisselen over wenselijke ontwikkelingen binnen de coöperatie.

Vrijwilligers

In 2018 wordt het vrijwilligersbeleid ontwikkeld. Op dit moment zijn er ruim 60 vrijwilligers verbonden aan  de coöperatie. Deze mensen zetten zich in verschillende werkgroepen in. In overleg met de NNCZ wordt er gekeken hoe de vrijwilligers die in De Nieuwe Wierde actief zijn en de vrijwilligers die betrokken zijn bij de coöperatie met elkaar kunnen worden verbonden.

Dorpsloket Voor Elkaar

Het op 3 november 2017 geopende dorpsloket heeft een hoog experimenteel karakter waar het gaat om de inhoud de samenwerking met professionele partijen etc. 2018 zal vooral in het teken staan van het toetsen van de gebruikte werkwijze aan de praktijk.

Samenwerking

 • Volgend jaar zal het bestuur het initiatief nemen om in overleg te gaan met de dorpsbelangen/plaatselijk belang van Grijpskerk, Visvliet, Pieterzijl, Lauwerszijl, Kommerzijl en Niezijl. Doel van de bespreking: hoe kunnen we elkaar versterken.
 • Het samenwerkingconvenant, tussen de partijen die in De Wierde actief zijn: NNCZ, het MFC en de Dorpscoöperatie, wordt verder vorm gegeven.
 • Met de NNCZ zal de verdere ontwikkeling van de informele zorg en de dagopvang vorm worden gegeven.
 • Binnen het dorpsloket wordt de samenwerking met de NNCZ, de gemeente Zuidhorn en de SWGZ verder vorm gegeven.

Ontwikkeling

Het bestuur zal, mogelijk samen met geïnteresseerde leden, andere coöperaties opzoeken om met hen ervaringen uit te wisselen over de zaken die de coöperatie op kan pakken om de leefbaarheid in de dorpen te versterken.

Financieel

In maart 2018 wordt voor de eerste keer de contributie geïnd. De werkgroep financiën streeft er naar dat 85% van de leden de contributie middels automatische incasso kan betalen. Verder ontwikkeld de werkgroep een plan om het aantal leden uit te breiden tot 750.

Communicatie

De huidige website zal volgend jaar verder worden ontwikkeld. Ook zal er een plan van aanpak worden opgesteld met als doel om de communicatie met de leden, samenwerkingspartners en andere geïnteresseerden te optimaliseren.

 

Grijpskerk, november 2017

SP OPSTEKER VOOR DE NIEUWE WIERDE

Dat is een goed begin:

Op vrijdag 20 oktober jl. is de SP Opsteker uitgereikt aan de De Nieuwe Wierde.

Hieronder vindt u het verslag zoals het verscheen in “De Streekkrant” van 24 oktober 2017:

 

Grijpskerk Verbonden