DORPSCOÖPERATIE

In 2017 hebben inwoners uit Grijpskerk het initiatief genomen om een dorpscoöperatie op te richten.

Aanleiding was het besluit van de Zonnehuisgroep Noord om het woon-zorgcomplex de Wierde te sluiten. Toen echter met ingang van 1 januari 2017 de NNCZ (Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties) de formele zorg in de Nieuwe Wierde op zich nam, werd hier – voor de informele zorg aan bewoners – een dorpscoöperatie aan gekoppeld. Dit vergde uiteraard een verdere uitwerking.

Wat is een dorpscoöperatie?

Een coöperatie is een speciale soort vereniging, die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. De vereniging oefent een onderneming uit en wordt bestuurd en gefinancierd door leden die gebruik maken van die onderneming. Gezamenlijk hebben de leden zeggenschap. Het belangrijkste daarbij is dat het gemeenschappelijk doel steeds centraal staat en er onderling vertrouwen is.

De dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden is op 29 september 2017 opgericht. Op dit moment staat ons ledenaantal op 511.

Enquête 

Een enthousiaste groep dorpsbewoners heeft eind 2016 een enquête gehouden. Doelstelling was om te zien of er voldoende draagvlak was voor het oprichten van een dorpscoöperatie.

De uitkomsten van de enquête gaven het volgende te zien:

 • De deelname aan de enquête was bijzonder groot (respons van ruim 60%);
 • Er is veel belangstelling om voor elkaar iets te betekenen: dorpsgenoten bieden meer dan 1000 vormen van hulp, steun, zorg, ontmoeting en activiteiten aan.
 • Het draagvlak voor een dorpscoöperatie is groot, veel animo voor het lidmaatschap.
 • Er is veel belangstelling voor:
  • een coördinatiepunt waar alle dorpsbewoners met vragen rond hulp, steun, zorg, welzijn en ontmoeting terecht kunnen.
  • Een MFC (multifunctioneel centrum) in het pand De Wierde.

De uitkomsten gaven tevens te zien dat de dorpscoöperatie niet alleen gericht moest zijn op de Nieuwe Wierde, maar ook een actieve rol zou kunnen vervullen in het dorp op verschillende terreinen.

Doelstelling

De dorpscoöperatie wil haar doelstelling op hoofdlijnen als volgt omschrijven:

 • Niet ‘ieder voor zich’, maar gezamenlijk de verantwoordelijkheden oppakken op terreinen als: (toekomstgericht) wonen, welzijn, visie-ontwikkeling en zorg. Dat is onze hoofddoelstelling. We noemen dit ‘burgerkracht’!
 • We vinden het belangrijk dat mensen verbinding maken met elkaar en naar elkaar omkijken, elkaar ontmoeten en gezamenlijk activiteiten ondernemen.
 • Ondersteunen van activiteiten in De Nieuwe Wierde wat betreft informele zorg.
 • Optimale medezeggenschap van onze inwoners vinden wij een belangrijke randvoorwaarde. Bij alles zoeken we verbinding met andere organisaties en instellingen.

 

Grijpskerk Verbonden