DORPSCOÖPERATIE

Inwoners uit Grijpskerk hebben het initiatief genomen een dorpscoöperatie op te richten. Dit naar aanleiding van het besluit van de Zonnehuisgroep Noord om het woon-zorgcomplex De Wierde te sluiten.  Sinds 1 januari 2017 is een belangrijke stap gezet. De NNCZ (Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties) levert vanaf deze datum de formele zorg in De Nieuwe Wierde, waarbij de dorpscoöperatie zich (o.a.) inzet voor de informele zorg aan de bewoners.

Wat is een dorpscoöperatie?

Een coöperatie is een speciale soort vereniging, die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. De vereniging oefent een onderneming uit en wordt bestuurd en gefinancierd door leden die gebruik maken van die onderneming. Gezamenlijk hebben de leden zeggenschap. Het belangrijkste daarbij is dat het gemeenschappelijk doel steeds centraal staat en er onderling vertrouwen is.

De dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden is op 29 september 2017 officieel opgericht. Op dit moment staat ons ledenaantal op 420.

Enquête 

Een enthousiaste groep dorpsbewoners heeft eind 2016 een enquête gehouden. Doelstelling was om te zien of er voldoende draagvlak was voor het oprichten van een dorpscoöperatie.

De uitkomsten van de enquête gaven het volgende te zien:

 • De deelname aan de enquête was bijzonder groot (respons van ruim 60%);
 • Er is veel belangstelling om voor elkaar iets te betekenen: dorpsgenoten bieden meer dan 1000 vormen van hulp, steun, zorg, ontmoeting en activiteiten aan.
 • Het draagvlak voor een dorpscoöperatie is groot, veel animo voor het lidmaatschap.
 • Er is veel belangstelling voor:
  • een coördinatiepunt waar alle dorpsbewoners met vragen rond hulp, steun, zorg, welzijn en ontmoeting terecht kunnen.
  • Een MFC (multifunctioneel centrum) in het pand De Wierde.

De ambitie van het coöperatieve samenwerken

Samenwerkingspartners zijn o.a. de stichting MFC, de NNCZ, de lokale Welzijnsstichting en de gemeente Zuidhorn. Daarnaast zoekt de dorpscoöperatie samenwerking met anderen die zich bezighouden met de leefbaarheid van Grijpskerk en omliggende dorpen.

De dorpscoöperatie wil er zijn voor alle inwoners van Grijpskerk en de omliggende dorpen. Dit betekent: elke inwoners van de dorpen Grijpskerk, Niezijl, Kommerzijl, Visvliet, Pieterzijl en Lauwerzijl, en verder iedereen die geïnteresseerd is.

Doelstelling op hoofdlijnen

 • Niet ‘ieder voor zich’, maar gezamenlijk de verantwoordelijkheden oppakken op terreinen als: (toekomstgericht) wonen, welzijn, visie-ontwikkeling en zorg. Dat is onze hoofddoelstelling. We noemen dit ‘burgerkracht’!
 • We vinden het belangrijk dat mensen verbinding maken met elkaar en naar elkaar omkijken, elkaar ontmoeten en gezamenlijk activiteiten ondernemen.
 • Ondersteunen van De Nieuwe Wierde wat betreft informele zorg.
 • Optimale medezeggenschap van onze inwoners vinden wij een belangrijke randvoorwaarde. Bij alles zoeken we verbinding met andere organisaties en instellingen.