Privacybeleid

Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 19 april 2019

Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden, gevestigd aan Burmanniastraat 1 Grijpskerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer (leden)
– Geboortejaar (vrijwilligers)
– Aandachtsgebied (vrijwilliger)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@grijpskerkverbonden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Inschrijven als lid
– Inschrijven als vrijwilliger
– Toesturen  van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze activiteiten

Geautomatiseerde besluitvorming

Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor de Nieuwsbrief:  tot uitschrijving
Betreft: E-mailadres

Voor Lidmaatschap: tot 7 jaar na beëindiging lidmaatschap
Betreft:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Voor vrijwilligers: tot beëindiging vrijwilligerswerk
Betreft:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Geboortejaar
– E-mailadres
– Aandachtsgebied

Delen van persoonsgegevens met derden

Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie ons cookiebeleid

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@grijpskerkverbonden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via het contactformulier of via bestuur@grijpskerkverbonden.nl.

Beveiligingsmaatregelen

Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Website
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

E-mail: Voor onze nieuwsbrief maken we gebruik van de diensten van La Posta. Meer informatie over hun omgang met persoonsgegevens leest u in hun privacyverklaring: https://laposta.nl/privacy-statement

Ledenadministratie:De persoonsgegevens worden bewaard op de computer van de ledenadministratie die beveiligd wordt met een wachtwoord en een virusscanner.

Vrijwilligerswerk: De persoonsgegevens worden bewaard in een papieren archief in een afgesloten kast in een afgesloten kamer.

Grijpskerk Verbonden