Terugblik 2021

Inleiding

Als bestuur van de Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden UA kijken wij met gemengde gevoelens op 2021 terug. In dit tweede ‘Covidjaar’. hebben we een aantal plannen die we het afgelopen jaar hadden willen realiseren, helaas in de ijskast moeten zetten. Gelukkig zijn er ook diverse zaken waarop we met tevredenheid terug kunnen kijken.

Het bestuur van de dorpscoöperatie bestaat uit zes leden en is in 2021 negen keer in vergadering bijeen geweest. De items die tijdens de overleggen aan de orde zijn gekomen hebben met name te maken met de activiteiten van de organisatie.

In dit jaarverslag doet het bestuur verslag van deze activiteiten in het afgelopen jaar en de voorgenomen fusie met de Vereniging Dorpsbelangen.

Het Dorpsloket ‘Voor elkaar’

Ook binnen het Dorpsloket was Covid vaak leidend voor het handelen. Dat vroeg om flexibiliteit en inventiviteit. Het dorpsloket is het afgelopen jaar van 10 juli t/m 31 december fysiek open geweest. Dat is ruim 5 maanden; even weinig als in 2020.

Tijdens de lockdown van januari t/m half juli was het loket alle werkdagen van 10-12 uur telefonisch of per mail bereikbaar. Gelukkig kon men het dorpsloket met allerlei vragen vinden.

In totaal zijn er in 2021 100 hulpvragen/ contacten geweest.  Aanvragen voor vervoer, tuinonderhoud en het uitlenen van hulpmiddelen kwam het meeste voor. Een vraag om boodschappen te doen werd, in tegenstelling tot 2020, zeer weinig gesteld.

Een klein  inkijkje in de vragen die gesteld werden:

*waar kan ik een jong poesje krijgen?

*wie kan mij de Nederlandse taal leren?

*hoe regel ik een douchestoel,  duo fiets,  taxi pas, persoonsalarmering, etc.?

*ik zoek vrijwilligerswerk in Grijpskerk, maar spreek de taal niet.

Incidenteel wordt er ondersteuning gevraagd voor grote klussen, zoals verhuizingen,  verven van een woning, groot tuinonderhoud. Er wordt dan overlegd met Sociaal werk De Schans, Vluchtelingenwerk of andere organisaties om tot een goede oplossing te komen.

Het ‘Behapbaar’ houden van de aanvragen en indirect zorgen voor de vrijwilligers, dat het vrijwilligerswerk leuk blijft, is een belangrijk aspect van het werk van het Dorpsloket.

Het Dorpsloket wordt door 12 vrijwilligers ‘bemand’. Het liefst met 2 personen tegelijkertijd, omdat de loketmedewerkers, naast de taken voor het Dorpsloket, ook gastvrouw zijn voor De Nieuwe Wierde. Daarnaast worden er kleine ondersteunende taken verricht voor de NNCZ en het MFC.

De Dorpscoöperatie heeft met de NNCZ en het MFC dit jaar een gezamenlijke database opgezet waar alle vrijwilligers van de drie organisaties staan ingeschreven. Hiervoor is er eerst een telefonische enquête gehouden of alle gegevens klopten en, of er veranderingen/ verbeteringen doorgevoerd moesten worden. Totaal zijn er ongeveer 150 vrijwilligers actief in De Nieuwe Wierde en daarbuiten. Uit de enquête is gebleken dat bijna iedereen die als vrijwilliger ingeschreven stond bij de Dorpscoöperatie tevreden was met zijn/ haar taken en de communicatie hierover.

Om de zichtbaarheid te vergroten is het afgelopen jaar een banner ontwikkeld die bij opening van het Dorpsloket in de hal van de Nieuwe Wierde staat.

Wonen

De werkgroep wonen is een samenwerkingsverband van de Vereniging Dorpsbelangen en de Dorpscoöperatie. Deze werkgroep bestaat uit naast bestuursleden van beide organisaties, ook uit geïnteresseerde dorpsgenoten.  In 2021 heeft de werkgroep de samenwerking gezocht met diverse partijen in ons dorp. Er is rondom de huisvesting van het basis -en vervolgonderwijs in De Enk een ambitieus plan ontwikkeld. Voor dit plan wordt op allerlei manier draagvlak gezocht. Hiervoor wordt niet alleen naar de gemeente gekeken maar ook naar allerlei organisaties binnen Grijpskerk.

Verder heeft de werkgroep een zienswijze ingediend naar aanleiding van het visiedocument van de gemeente Westerkwartier.

De Grijpskerker

Ook De Grijpskerker werd beïnvloed door corona. Het krantje is in 2021 niet zes, maar vijf keer uitgegeven. Door de pandemie werden veel activiteiten afgezegd, met tot gevolg minder nieuws en dus ook minder inhoud voor De Grijpskerker.

Via de Grijpskerker werd ook de oproep gedaan om op Bevrijdingsdag een taart voor iemand te bakken: zo ontstond ‘Heel Grijpskerk bakt’.

In samenwerking met de Vereniging Dorpsbelangen is in de laatste Grijpskerker van het jaar een enquête formulier van de werkgroep SOGG aan het krantje toegevoegd. In deze enquête konden de inwoners van Grijpskerk hun ervaring met de afhandeling van de aardbevingsschade aangeven.

De Zondagmiddag inloop

De zondagmiddag inloop heeft heel 2021 niet kunnen plaatsvinden. Toen het er in het derde kwartaal op leek dat de zondagmiddag weer van start zou kunnen gaan, bleek dat een aantal vrijwilligers niet meer terug wilden komen. Even leek het er op dat de zondagmiddag inloop een stille dood zou sterven. In de bijeenkomst met de resterende vrijwilligers kwam echter naar voren dat die groep hier zeker niet mee wilde stoppen en nog mogelijkheden zag om door te gaan. Daarop is besloten dat, zodra het kan in 2022 de zondagmiddag inloop weer gaat draaien.

Het 60+ café

In de loop van het afgelopen jaar is besloten om de naam van het café te wijzigen van 50+ café naar 60 + café. Dit om meer duidelijkheid te bieden voor wie dit café is bedoeld. De doelgroep waarop het 60+ café zich richt zijn de mensen die niet meer deelnemen aan het reguliere werkproces, maar wel graag op een actieve manier anderen willen ontmoeten. De dorpscoöperatie heeft voor het opstarten van het 60+ café subsidie van het SNS fonds Grijpskerk aangevraagd en deze ook ontvangen.

Tot twee keer toe heeft de werkgroep ‘Eigenwaardig oud’ in het afgelopen jaar de opening van het 60+ café gepland en weer moeten afgelasten. Zodra er in 2022 meer zekerheid is dat de maatregelen in verband met de corona ontmoeten weer mogelijk maakt, wordt er opnieuw actie ondernomen om dit café op te starten.

Fusie met Vereniging Dorpsbelangen

In 2020 hebben beide besturen van de Vereniging Dorpsbelangen en de Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden besloten om te fuseren. Daarbij is de intentie uitgesproken om tot een “Dorpsraad” nieuwe stijl te komen. Inmiddels is in onderling overleg besloten om eerst tot fusie over te gaan alvorens de ontwikkeling tot een Dorpsraad in gang te zetten. Ook de stappen om deze fusie verder vorm te geven werden door Covid gedwarsboomd. De planning om tot een fusie te komen hebben we moeten bijstellen. Wel hebben beide organisaties in 2021 een keer gezamenlijk vergaderd.

Ook is er gewerkt aan een document waarin de stappen worden beschreven om de fusies mogelijk te maken.

ALV

Helaas hebben we in verband met de coronacrisis ook de twee pogingen om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) te organiseren moeten afblazen. Wel is aan de leden, via de digitale weg, in te stemmen met het jaarverslag van 2020. Alhoewel hier positief op is gereageerd vindt het bestuur het wel jammer dat we hierdoor geen gelegenheid hebben gehad om met de leden van gedachten te kunnen wisselen over de activiteiten en de koers van de Dorpscoöperatie.

Al met al was 2021 een enerverend jaar.
Hopelijk brengt 2022 verruiming in de breedste zin van het woord.

Grijpskerk, januari 2021

 

Grijpskerk Verbonden